Kålsö naturreservat

Den som vill se livs levande vildsvin kan med fördel bege sig ut till Kålsö. Helst då i skymningen eller gryningen, då de skygga djuren bökar efter föda på de öppna markerna. Har man tur kan man samtidigt få syn på en havsörn när den seglar in över land med sina enorma vingar utbredda. Var förvissad om att den har sett dig långt innan du har upptäckt den.

Kålsö är en delvis isolerad halvö, en gång i tiden en riktig ö. Området består av strandängar alldeles vid havet, en bergknalle där det växer ädellövskogar och mellan dem hagmarker. Ek är det vanligaste trädslaget, men här finns också gott om lind, ask och lönn.

På senare år har granarna skjutit i höjden så att de skuggat stora delar av området. Därför genomfördes omfattande röjningar i början på 2000-talet. Hagmarkerna öppnades upp för att gynna både ädellövträd och hagmarksfloran. I lundarna frodas en örtrik flora med exempelvis spenört, myskmadra, lungört, tandrot, underviol, vippärt, vätteros och lundarv samt lundslok och långsvingel.

På grova lövträd kan man här och där hitta den vackra storbladiga lunglaven i stora sjok. Den har fått sitt namn för att den ser ut som lungvävnad. Där den växer brukar andra ovanliga lavar också trivas.

Det finns gott om fåglar på Kålsö. Ur försommarens konsert kan man urskilja både härmsångare och mindre hackspett, vår minsta hackspett. På strand- ängarna brukar rödbenor rasta och spela sitt rullande läte.

Inom naturreservatet ligger även Boviken, som är en avsnörd havsvik. På bottnen av den växer relativt rikligt med den annars ovanliga växten havsnajas. Den grunda viken är en viktig lekplats för särskilt gös.

Syftet med reservatet är att bevara löv- och ädellövskogen samt hagmarker och strand- ängar med en rik och ovanlig flora och fauna. Områdets vegetationshistoria är väl doku- menterad och därmed har området ett vetenskapligt värde.

  • ta med kikare • inte elda • hålla hunden kopplad året runt • inte fiska i Boviken under tiden 1/4-31/7

Vägbeskrivning: 1,5 km efter Mörköbron svänger du höger mot Oaxen. Efter 600 m vid Idala café och Mötesplats svänger du höger mot Löten. När du passerat Slesshagsberget, innan du kommer till Löten, kommer så småningom en parkering och reservatsinformation på vänster sida.
Från parkeringen leder en spångad stig över det sanka partiet i hagen på västra sidan av vägen. Över på andra sidan är man nästan mitt i reservatet. Det finns ingen vandrings- led eller markerad stig, däremot många lättvandrade strövområden i lundar och på strandängar. Många delar av hagmarkerna bör man ha gummistövlar för att nå. Ute vid havet finns bra platser för fikastopp. Det finns även fina utsiktsberg.

Här kan du läsa mer på länsstyrelsens sida om Kålsö.