Eriksö naturreservat

Eriksö naturreservat består av ett kustnära småskaligt äldre odlingslandskap. Sprickdalslandskapet är framträdande med höga bergformationer intill odlingsmark och bebyggelse exempelvis intill gården Harburen. Naturbetesmarkerna finns spridda över ön. Särskilt havsstrandängarna har höga naturvärden. Ekar finns bland annat i ekhagmarker och i anslutning till övrig jordbruksmark. Ekarna är i många fall flerhundraåriga och har höga naturvärden. På Eriksös norra och södra delar överväger äldre till stor del naturskogsartad barrskog. Skogarna på öns mellersta del har varit föremål för skogsbruk i senare tid och domineras av yngre skog med framförallt gran och lövträd.

I all skogsmark är inslaget av hällmarksimpediment och hällmarkstallskog relativt stort.

Den trösklade havsviken Boviken, som för övrigt delas med det angränsande Kålsö naturreservat, är viktig yngelplats för gös. Bottenvegetationen i Boviken utgörs ställvis av den relativt ovanliga arten havsnajas. Den relativt ovanliga kransalgen rödsträfse finns i mynningen till Boviken i närheten av bron.

Vägbeskrivning: 1,5 km efter Mörköbron svänger du höger mot Oaxen. Efter 600 m vid Idala café och Mötesplats svänger du höger mot Löten. Efter några km, vid Ekbacken delar sig vägen och du håller höger och kommer till en liten bro vid Klubben. En mindre parkeringsplats finns intill vägbron. När du gått över bron ligger härliga Eriksö naturreservat framför dig.

Snart kommer det en karta här så du hittar!