Mörköbygdens Bredbandsgrupp som bildades den 30 augusti 2016 jobbar vidare och återkommer med information här.

_____________________________________________

Mörkö – Eriksö – Oaxen

SENASTE NYTT

Digitalt stormöte 30 maj 2021
För att alla ska kunna ta del av den digitala presentationen över fiberprojektet på Mörkö med omnejd, har den filmats och kommer att ligga kvar på projektets facebook sida en tid framöver. Klicka på länken nedan för att ta del av detaljerna man gick igenom.
https://www.facebook.com/M%C3%B6rk%C3%B6-Optiskfiber-AB-100247728126696

Brev / mail från Mörkö Optiskfiber 18 maj 2021
Den 30 maj 2021 mellan 14.00 och 16.00 kommer vi att genomföra ett digitalt stormöte för att informera om fiberprojektet på Mörkö.

Agenda för mötet är:
• Introduktion och allmän information
• Genomförande plan
• Förberedelser inför arbeten på den egna tomten
• Vilka tjänsteleverantörer kommer finnas tillgängliga i nätet?
• Hemsida
• Allmänna frågor och svar – mailas in

Inför den sista punkten ber vi att ni i förväg mailar frågor till fraga@morkofiber.se senast den 21 maj 2021. Vi kan ej lova att vi svarar på alla frågor men kommer göra vad vi kan för att besvara de stora typerna av frågor.

Vi håller för närvarande på att utreda vilken plattform vi kommer att använda för mötet. Vi återkommer i god tid innan mötet med länk för att ansluta till mötet.
Väl mött!


Brev från Mörkö Optiskfiber 20 dec 2020
Brevet har skickats till alla fastighetsägare på Mörkö, Eriksö, Oaxen.

Erbjudande om fiberanslutning
I bifogat dokument  finner ni anslutningsavtal för det planerade fibernätet på Mörkö, Eriksö och Oaxen. Vi ber att ni tar del av avtalet samt de allmänna villkoren. Har ni några frågor går det bra att skicka ett mail till hans@morkofiber.se .

I de fall det finns flera ägare till en fastighet ber vi er att inkomma med ett avtal signerat av samtliga fastighetsägare.

Vi ber att ni återsänder det påskrivna avtalet innan 20 januari 2021.

I samband med att vi skickar ut orderbekräftelser till de fastighetsägare som väljer att ansluta sig skickar vi även en projektöversikt för genomförandet.

Vi passar på att önska er en god jul och gott nytt år!
Med vänliga hälsningar,
Mörkö Optiskfiber AB / Hans Wihlborg “
______________________________________________________________________________

Brev från Mörkö Optiskfiber 27 mars 2020
”Givet rådande omständigheter med Corona / Covid-19 i Sverige och omvärlden har vi i dagarna tagit beslutet att avvakta projektstart för fibernätet på Mörkö. Den bakomliggande anledningen till detta är att vi ej vet vilken påverkan Corona / Covid-19 kommer att ha på vår och  Sveriges ekonomi. Projektet i sig är redo att sjösättas så snart vi tagit oss igenom dessa osäkra tider.

Vi förstår och delar den besvikelse detta besked ger upphov till men kan i nuläget ej agera på något annat sätt. Vår fortsatta målsättning är att så snart som möjligt etablera ett fiberoptiskt när på Mörkö och omkringliggande öar.

Ta väl hand om er!
Med vänlig hälsning,
Fredric Bonde och Hans Wihlborg
____________________________________________________________________

MÖRKÖ OPTISKFIBER AB , Tel: 010 – 102 57 30 , www.morkofiber.se ”

Efter mötet 24 november 2019
På mötet den 24 nov i Mörkö bygdegård beskrev Fredric Bonde planerna med att en ny upphandling ska köras igång och att utbyggnaden planeras genomföras under 2020. Det viktiga just nu är att man gör en intresseanmälan (ej bindande) på hemsidan www.morkofiber.se.
Framförandet på mötet, kallad Anläggning av Fibernät på Mörkö, Oaxen, Eriksö /Mörkö Optisk fiber handlar om utbyggnaden kronologiskt och har rubriken Anläggande av Fibernät 2019-2021.

2019
– Icke bindande anmälan på www.morkofiber.se från tidigast 27 nov. (Detta för att få en
allmän uppfattning.)
– Utskick av anslutningserbjudande till samtliga på öarna som anmält intresse via post, e-
post, telefon eller hemsidan.
– Anslutningsavtalen bindande.
– Överenskommelse om anslutningspunkter på respektive fastighet.
– Utskick av offentlig upphandling i enlighet med LOU.
– Beställning av kedjegrävmaskin. (Billigare och går fortare.)

2020
– Svar på offentlig upphandling under senar delen av 2019 eller jan 2020.
– I februari eller mars startar entreprenaden efter leverans av kedjegrävmaskin. Garanterat
sista dag för nämnda leverans 1 mars.
– Målsättning: att entreprenaden skall vara färdigställd 31 dec. Förvisso är målet högt satt
men för närvarande finns ingen anledning att revidera detta.
– Fibernätet skall, om möjligt, belysas partiellt, dvs kopplas in succesivt. Det innebär att
möjlighet kommer att finnas att få en fungerande anslutning redan innan 31 dec.
– Prioritering om att bli först anslutna kommer att göras till dem som bor permanent.

Hösten 2019 – ny information kommer att ges i samband med årsmötet för föreningen Ett blomstrande Mörkö 24 nov.
Plats: Mörkö bygdegård
Tid: kl 14 med start för bredbandsinformationen.

  • Informationbrev om bredbandsutbyggnaden  2019 05 03

”Den 3 juni 2019 stängs enligt Telias beslut tre av fem telestationer på Mörkö i Södertälje kommun av för gott och det gamla kopparnätet som hör till dessa stationer rivs på Mörkö. Detta är den första rivningen av kopparnätet i Stockholms Län.

De stationer som skall stängas ner är Hörningsholm på norra Mörkö, Bobacken på södra Mörkö och Tullgarn som servar fastigheter längst i söder på Mörkö. Fortsatt i drift är stationerna Mörkö, som täcker mitten av ön samt Oaxen som servar Oaxen och Söräng.

På Mörkö och angränsande öar har vi inom ”Ett blomstrande Mörkö ekonomisk förening” allt sedan nedstängningsplanerna blivit kända, arbetat intensivt i samarbete med Hörningsholm/Bordsjö skogar/familjen Bonde att få till stånd ett modernt bredbandsnät på våra öar för att ersätta kopparnätet.

Ett bredbandsnät är nu på gång, länsstyrelsen har beviljat medel och en upphandling kommer snart att gå ut som det första konkreta steget i detta projekt. Bordsjö skogar har bildat ett eget bredbandsbolag, Mörkö optisktfiber AB, som ska äga bredbandsnätet på Mörkö, Eriksö och Oaxen. Mörkö optisktfiber AB har beviljats statligt stöd av länsstyrelsen för projektet Bredband på Mörkö, Eriksö och Oaxen med upp till 60% av kostnaden, dock högst 13 miljoner kronor.

Utbyggnaden av bredbandsnätet på Mörkö sker successivt med början på norra Mörkö sommaren/hösten 2019 och beräknas vara helt genomförd sommaren 2020. Sista datum för slutförande av bredbandsprojektet har Länsstyrelsen satt till 31.12.2020 för att kunna ta del av det ekonomiska stödet. Vi hoppades på att detta arbete redan hade varit påbörjat och åtminstone delvis färdigt innan kopparnätet släcktes ner men så är det tyvärr inte.

Trots allt arbete som redan gjorts kommer därför etableringen av bredbandsnätet inte hinna genomföras innan kopparnätet släcks ner den 3 juni. Vi boende på Mörkö skulle behöva cirka ytterligare ett år på oss, till sommaren 2020, för att Mörkö optisk fiber skall hinna förse öarna med bredband innan kopparnätet släcks. Därför har vi från föreningens styrelse skickat in en förfrågan till Telia/Skanova om möjligheten att skjuta upp nedsläckningen ett år, till sommaren 2020. I detta krav har vi fått stöd av kommundelsnämnden i Hölö/Mörkö samt nu även ställt frågan till kommunstyrelsen i Södertälje om stöd. Allt för att öka pressen på Telia.

Detta är den första nedsläckningen av kopparnätet i Stockholms Län och det vore ju konstigt om det inte gick att vänta med detta ett år.

Vi kommer från föreningens sida göra allt vi kan för att få Telia att skjuta på nedstängningen, men vill ändå rekommendera alla att hitta övergångslösningar tills bredbandsutbyggnaden hinner ikapp och har kopplat upp oss alla på Öarna.

Med vänliga hälsningar
Ett blomstrande Mörkö ekonomisk förening
Mats Pertoft                Carl Bonde             Sonia N Wegler          Mei Lien Stark ”

I sammanträdesprotokoll 2019 04 25, Södertälje kommun / Hölö Mörkö kommundelsnämnd, §57, framgår, citat:
Beslutsunderlag – skrivelse daterad 2019 04 22 – Brev till Telia, se bilaga 1.
Hölö Mörkö kommundelsnämnd beslut – Hölö Mörkö kommundelsnämnd beslutar att ställa sig bakom föreningens begäran till Telia/Skanova om att skjuta på nedsläckningen tills 2020 06 03″

——————————————————————-

TIDIGARE INFORMATION

  • Informationsmöte om Bredband för öarna den 9 december 2018 i Mörkö Bygdegård

Bordsjö skogar/Hörningsholm har bildat ett bredbandsbolag, Mörkö optisktfiber AB (559165–2085), som ska äga bredbandsnätet på Mörkö, Eriksö och Oaxen.

Mörkö optisktfiber AB har beviljats statligt stöd av länsstyrelsen för projektet Bredband på Mörkö, Eriksö och Oaxen med upp till 60% av kostnaden, dock högst 13 miljoner kronor. Mörkö optisktfiber AB samarbetar i detta projekt med Skanova, som är ett helägt dotterbolag till Telia Company.

Enligt tidigare information, som publicerades av Telia/Skanova den 17 januari 2018, upphör fast telefoni i delar av Södertälje kommun den 3 juni 2019 när telestationerna Bobacken på södra Mörkö, Hörningsholm samt Tullgarn stängs. Utbyggnaden av bredbandsnätet på Mörkö sker successivt med början på norra Mörkö mars 2019 och beräknas vara helt genomförd 1 juli 2020.

Bredbandsnätet blir ett öppet nät, det vill säga varje anslutet hushåll väljer själv vilken operatör man vill ha. Du som ansluter dig till bredbandsnätet betalar ingen årlig serviceavgift till Mörkö optisktfiber AB utan endast abonnemangsavgiften till din bredbandsoperatör. Nätkapaciteten avgörs helt och hållet av vilket abonnemang du väljer.

Kontrakt med detaljer om erbjudandet om anslutning skickas till fastighetsägarna under februari – mars 2019.

Kostnad för anslutning till bredbandsnätet för den enskilde fastighetsägaren blir max 17 500 kronor inklusive moms. I avgiften ingår installation fram till en dosa inne i huset. Den enskilde fastighetsägaren betalar dragningar inne i huset samt kostnaden för återställningen av marken efter grävningarna på den egna tomten. Eventuellt kommer ett fast pris för återställningen att tas fram.

Vid anslutning av flerfamiljsfastigheter/hyresbostäder som t ex vid Grönbrink, Eneboda, Söräng och på Oaxen kommer varje lägenhet att få egen anslutning.

Bordsjö skogar/Hörningsholm planerar att ansluta alla sina fastigheter och arrendatorer till bredbandsnätet. Kostnaden kommer att fördelas på längre tid och ingå i arrendeavgiften. Hörningsholm kommer att efterskänka anslutningsavgiften för Mörkö bygdegård och Mörkö kyrka.

Mörkö optisktfiber AB lägger kabel fram till Oaxenfärjans färjeläge på Mörkö vid Björnhagen. Skanova ansvarar därefter för att dra kabel under vattnet till Oaxen och för anslutningarna på Oaxen. Nätet på Oaxen kommer att ägas av Mörkö optisktfiber AB.

Upphandlingen om vilket bolag som ska gräva och installera bredbandsnätet beräknas vara klar i slutet av januari 2019.

Telia – Framtidens nät

Skanova – Nätförändringar

Vi informerar på denna sida när ny information finns.

Du kan teckna dig för Mörköbygdens nyhetsbrev på förstasidan http://www.morkobygden.se/ och kontinuerligt få information om bredband och annat som sker på öarna.

  • Informationsmöte om Bredband för öarna 19 november 2017 på Mörkö Bygdegård. Avtal är nu skrivet med Bordsjö Skogar AB och Svenska Stadsnät. Se länk för intresseanmälan nedan.
  • Arbetsgruppen för öarna Mörkö och Eriksö har som mål att under sommaren 2017 vara klara med ett förslag. Representanter i Bredbandsgruppen från alla tre öar deltog i samordningsmötet den 18 juni 2017 (se nedan).
  • Planen är att under sensommaren 2017 skicka brev till alla hushåll med information och intresseanmälan för att ansluta sitt hushåll/företag till Bredband.
  • Informationsmöte på Mörkö Bygdegård 18 juni 2017. Ett öppet system planeras och prisbilden ser lovande ut då det tycks vara många som är intresserade av den gemensamma lösningen. Många hushåll = lågt pris.
  • Kostnaden för ansluten blir solidarisk över alla öar enligt beslut på stormötet 30/8 2016. Det har inte någon betydelse om var på öarna du bor.
  • Informationsmöte om Bredband Oaxen 15 juni 2017. Deltagarna vid mötet bestämde att även Oaxen väljer fiber. Representant från Oaxen samfällighetsförening deltog även i mötet 18 juni (se ovan) för Mörkö/Eriksö.
  • Om du vill fundera och ansluta senare är det också möjligt, men då måste du själv bekosta grävning/dragning sista biten fram till fastigheten och anslutningen inne i huset. Det ger ett kraftigt högre pris.